งานอภิบาล

งานรับใช้ด้านต่างๆ

เราเชื่อว่าข่าวประเสริฐเป็นจุดเริ่มต้นและเป้าหมายสุดท้ายและเป็นแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังของสิ่งทั้งหมดที่เราทำในฐานะคริสตจักร ขณะรับใช้เราจำไว้ว่าหัวใจของการรับใช้ผู้อื่นคือการรู้ว่าพระเยซูคริสต์เสด็จมาเพื่อรักและรับใช้เราด้วยความถ่อมใจ ด้วยเหตุนี้ พระเยซูจึงเรียกเราให้รู้จักพระองค์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดและกษัตริย์-ผู้รับใช้ก่อนที่เราจะเลียนแบบพระองค์ในการเป็นผู้รับใช้ผู้อื่น เราไม่ได้รับใช้เพื่อเป็นคริสเตียนที่ “ดี” ในทางตรงกันข้ามเรารับใช้ซึ่งกันและกันและชุมชนของเราในฐานะเป็นการตอบด้วยการนมัสการ ความกตัญญูรู้คุณและความรักต่อพระเจ้าโดยคำนึงถึงพระคุณที่เรามีในพระเยซูคริสต์

นอกจากนี้เรายังเชื่อว่าการรับใช้ผู้อื่นเป็นกลไกที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงหัวใจและความคิดของเราและเป็นการตอบสนองของเราด้วยการนมัสการและความรัก ดังนั้นในขณะที่คุณพิจารณาถึงการรับใช้ เราขอเชิญชวนให้คุณพิจารณาถึงโอกาสต่างๆในมีส่วนร่วมในการรับใช้ในวันอาทิตย์รวมถึงการรับใช้ชุมชนในกรุงเทพฯด้วยเช่นเดียวกัน

ดนตรี
การแปลภาษา
เด็กๆ
อนุชน
การต้อนรับ
Sound Mixer
มิเดีย

ต้องการมีส่วนร่วมไหม

กรุณาแจ้งให้เราทราบ โดยการกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง หากคุณสนใจเข้าร่วมในด้านใดด้านหนึ่ง

Attention! With the recent updates regarding COVID 19, we have transitioned temporarily to meeting and worshiping online. Join on Facebook.