คำเทศนา

15 พฤษภาคม, 2565

วิถีชีวิตแห่งความใจกว้าง
1 เธสะโลนิกา 2:1-12

8 พฤษภาคม, 2565

ความใจกว้างของพระเจ้า
มัทธิว 22:35-40

1 พฤษภาคม, 2565

ชีวิตที่ใจกว้าง
ลูกา 18:9-14