คำเทศนา

11 เมษายน, 2564

ความเป็นธรรม
ลูกา 10:25-37

4 เมษายน, 2564

การเสียชีวิตของความตาย
ยอห์น 11

21 มีนาคม, 2564

ความเอาการเอางาน
มาระโก 1

Attention! With the recent updates regarding COVID 19, we have transitioned temporarily to meeting and worshiping online. Join on Facebook.