คำเทศนา

21 พฤศจิกายน, 2564

โมเสกของพระผู้ไถ่
ลูกา 24

14 พฤศจิกายน, 2564

การเลี้ยงดูของพระเจ้า
มัทธิว 6

7 พฤศจิกายน, 2564

การทำงานคือ Mission
2 โครินธ์ 5