คำเทศนา

25 กันยายน 2565

พระยาห์เวห์เป็นผู้ช่วยชีวิตของเรา
มัทธิว 14:22-23

18 กันยายน 2565

เราเป็นเถาองุ่น
ยอห์น 15

11 กันยายน 2565

ทางเดียว
ยอห์น 14:1-14