สิ่งที่เราเชื่อ

เราเชื่อในพระเยซูคริสต์และข่าวดีที่ว่าพระเจ้าทรงไถ่สิ่งทรงสร้างที่ล่มสลายของพระองค์ผ่านการมาของอาณาจักรของพระองค์ในและผ่านทางชีวิต การสิ้นพระชนม์ การฟื้นคืนพระชนม์และตัวบุคคลของพระเยซูคริสต์ เรายืนยันถึงสิทธิอำนาจของพระคัมภีร์และยึดมั่นในหลักข้อเชื่อเก่าแก่ของคริสตจักร (เช่น อัครทูต,นิซีน) และคำสารภาพที่ปฏิรูปของโปรเตสแตนต์ (เช่น คำสารภาพเวสต์มินสเตอร์และคำถามคำตอบ catechisms)

พระเจ้าเป็นองค์ตรีเอกภาพ หนึ่งเดียวในสามบุคคลภาพ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์มีฤทธานุภาพและสง่าราศีเท่าเทียมกัน องค์อมตะเนรมิตสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงขึ้นมาดี องค์อธิปไตยที่ยิ่งใหญ่สูงสุดปกป้องเลี้ยงดู ครอบครอง และนำพาโลกนี้ไปตามน้ำพระทัยที่ดีเลิศประเสริฐของพระองค

พระเยซูคริสต์ พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า พระวาทะผู้ทรงกำเนิดเป็นมนุษย์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทางมารีย์สาวพรหมจารี พระองค์ทรงเป็นมนุษย์สมบูรณ์ทั้งทางสภาพ การสอนและการเชื่อฟัง ทรงสภาพเป็นพระเจ้าแท้และเป็นมนุษย์แท้

พระบิดาส่งพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาเกิดในครรภ์ของนางมารีย์สาวพรหมจารี โดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเยซูเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ที่รับสภาพความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ แต่ปราศจากความบาปใดๆ พระองค์ลงมาประสูติเพื่อช่วยมนุษย์ให้หลุดพ้นจากความบาป ความทุกข์ และความตาย เพราะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเองไม่ได้

พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นหนึ่งในสามบุคคลภาพของพระเจ้า ที่ทำพระราชกิจร่วมกันเสมอ พระองค์สำแดงพระเยซูคริสต์ผ่านพระวจนะของพระเจ้า ทำให้ผู้เชื่อได้รับอานิสงส์จากการดำเนินชีวิต การตาย และการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ และเสริมสร้างพันธกิจของพระเยซูคริสต์ในคริสตจักรผ่านของประทานที่พระองค์ให้กับผู้เชื่อทุกคน

พระเจ้าสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์ ดังนั้นทุกคนจึงมีคุณค่าและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน มนุษย์ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและชื่นชมยินดีในพระองค์เป็นนิตย์ ในอาดัม มนุษย์ทุกคน มีเชื้อบาปที่กระทบทุกส่วนของความเป็นมนุษย์ เรากระทำบาปที่เป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์ทั้งปวง และเราต้องโทษบาปที่ทำให้มนุษย์ต้องตาย ถูกตัดขาดจากพระเจ้า และถูกพิพากษาลงโทษนิรันดร์

พระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้าที่ไม่ผิดพลาด เป็นเรื่องราวแห่งพระคุณในองค์พระเยซูคริสต์ และเป็นเครื่องมือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเพียงพอเพื่อมนุษย์จะรู้จักพระเจ้า และดำเนินชีวิตในทางของพระองค์

ความรอดคือกระบวนการที่องค์ตรีเอกภาพพิชิตความบาปอย่างสมบูรณ์ พระเจ้าพิชิตโทษบาปที่ไม้กางเขน ซึ่งพระเยซูคริสต์รับโทษบาปของเราไปและเรารับผลชีวิตบริสุทธิ์ของพระองค์มา พระเจ้าพิชิตเชื้อบาป ผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงความตั้งใจ นิสัย และการดำเนินชีวิตของเรา พระเจ้าพิชิตผลกระทบของบาป โดยการกำจัดความทุกข์และความตาย ที่เริ่มต้นแล้วและจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา

คริสตจักรคือผู้เชื่อและครอบครัว ซึ่งเป็นประชากรของพระบิดา พระกายของพระเยซูคริสต์ และพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ คริสตจักรมีหน้าที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการนมัสการและการดำเนินชีวิตในทางธรรม มีหน้าที่อภิบาลสมาชิกเพื่อเสริมสร้างทุกคนให้ดีพร้อมในพระคริสต์ และมีหน้าที่สำแดงความรักของพระเจ้า ด้วยการประกาศพระกิตติคุณ และการดูแลสังคม

พิธีบัพติศมาและพิธีมหาสนิทให้ความมั่นใจในความรอดโดยพระคุณของพระเจ้า พิธีบัพติศมาชี้ไปถึงการตายและการคืนชีพของพระเยซูคริสต์และผลงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในผู้เชื่อ พิธีมหาสนิทนำให้เราระลึกการไถ่บาปโดยพระเยซูคริสต์ ยึดมั่นในการเลี้ยงดูของพระเจ้าและมุ่งมั่นรอคอยการเสด็จกลับมาของพระองค์

พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาเพื่อพิพากษาทั้งคนเป็นและคนตาย ผู้ที่เชื่อวางใจพระองค์จะร่วมยินดีในความสงบสุขกับพระเจ้าในร่างใหม่ที่สมบูรณ์ตลอดไป แต่ผู้อื่นจะถูกพิพากษาลงโทษนิรันดร์ เมื่อนั้น โลกนี้จะถูกปลดปล่อยอย่างสมบูรณ์จากอำนาจของความบาป ความทุกข์ และความตาย และรับสภาพใหม่ของสวรรค์บนดิน ซึ่งเปี่ยมไปด้วยสวัสดิภาพนิรันดร์