การถวาย

ความกตัญญูและความเคารพยำเกรงคือแรงจูงใจที่มีพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลาง ความเคารพยำเกรงพระเจ้าเน้นสิ่งที่พระเจ้าเป็น และความกตัญญูเน้นสิ่งที่พระองค์ทำเพื่อเรา พระคุณเป็นแรงจูงใจที่ดีที่สุดที่นำเราไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตที่แท้จริง และการใช้ชีวิตเพื่อพระเจ้า… ความเข้าใจพระคุณของพระเจ้าที่มากับข่าวประเสริฐ จะช่วยให้เราตอบสนองพระคุณนั้น ด้วยการปฏิเสธตัวเอง และดำเนินชีวิตในทางของพระองค์ พระเจ้าได้ให้เราอย่างเหลือล้นแล้ว ทุกสิ่งที่เราทำเพื่อพระเจ้าจึงเป็นเพียงการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อพระเจ้าเท่านั้น (นที ตันจันทร์พงศ์, “พระคุณเท่านั้น”, ใน เสาหลักห้าประการของโปรเตสแตนต์, หน้า 63-64)

Grace City Bangkok เราเน้นการถวาย (ชีวิต ทรัพย์สินเงินทอง สิ่งของ และของประทานต่างๆ) จากความกตัญญูต่อพระเจ้า เราเชื่อว่าความใจกว้างของผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ออกมาจากใจที่ถูกเปลี่ยนโดยข่าวประเสริฐ ด้วยเหตุนี้การถวายจึงไม่ใช่การทำบุญ (ที่เชื่อว่าพระเจ้าจะต่างตอบแทนผู้ที่ถวาย) แต่การถวายเป็นความกตัญซูมอยู่รู้คุณพระเจ้าผู้ทรงช่วยเราให้รอดและประทานทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราอย่างล้นเหลือแล้ว ที่ Grace City Bangkok เราจึงหนุนใจให้ทุกคนเติบโตในข่าวประเสริฐ และตอบสนองพระคุณของพระเจ้าด้วยใจที่กว้างขวาง

ถวายทรัพย์คริสตจักรผ่านการโอนเงินที่ ธนาคารกสิกรไทย

QR Code