วิสัยทัศน์และค่านิยม

เราเป็นใคร

พระคุณ

เราเชื่อว่าพระคุณที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เราผ่านทางพระเยซูคริสต์ เป็นของขวัญที่จุดความหวังให้แก่คนบาปและนำการฟื้นฟูและการเปลี่ยนแปลงใหม่มาสู่ทั้งตัวปัจเจกบุคคลและสังคม   ของขวัญจากองค์พระผู้เป็นเจ้านี้  ได้ผลักดันเราให้รักเพื่อนมนุษย์และสังคมที่เราอยู่

เมือง

การตอบสนองของเราต่อของขวัญที่แท้จริงนี้ พระคุณของพระเจ้าที่ไม่คิดมูลค่าคือเหตุผลที่หัวใจและตัวตนของเราได้รับการเปลี่ยนแปลงและเราถูกเปลี่ยนให้เป็นคนที่แสวงหาความเจริญรุ่งเรืองของเมืองของเรา พระกิตติคุณเปลี่ยนแปลงเราจากภายในสู่ภายนอกและก่อให้เกิดการดูแลและความห่วงใยใส่ใจต่อเมืองในทุกแง่มุมของชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ

คริสตจักร

เราเชื่อว่าคริสตจักรเป็นพาหนะหลักที่พระเจ้าทรงนำมาซึ่งความเป็นจริงแห่งข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ เราเป็นคริสตจักรที่เชื่อในสิทธิอำนาจและชุมชนของตรีเอกานุภาพและพระวจนะของพระเจ้า เรารับใช้สังคมและสมาชิกของเราผ่านการเทศนาที่แท้จริงของพระวจนะของพระเจ้าและการจัดการการประกอบพิธีบัพติศมาและพิธีศีลมหาสนิทอย่างถูกต้อง เรารวมตัวกันทุกวันอาทิตย์เพื่อนมัสการพระเจ้าและดูแลซึ่งกันและกันและเพื่อดูแลเมืองของเรา

วิสัยทัศน์

เกรซ ซิตี้ แบงกอก มีขึ้นเพื่อสร้างครอบครัวของผู้เชื่อที่มีประสบการณ์และได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยพระกิตติคุณ/ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ที่ขยายพระคุณที่ให้ชีวิตของพระเจ้าไปยังเมืองกรุงเทพฯและส่วนที่เหลือของประเทศไทยเมื่อเราเติบโตในความรู้เกี่ยวกับพระคำของพระเจ้า ได้รับการเสริมสร้างโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในทุก ๆ ด้านของชีวิต ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนในการรับใช้

ค่านิยมหลักของเรา

ข่าวประเสริฐเป็นศูนย์กลาง

โดยทั่วไปแล้วข่าวประเสริฐคือข้อความในพระคัมภีร์ที่ว่าพระเจ้าทรงไถ่สรรพสิ่งทรงสร้างของพระองค์ที่ตกอยู่ภายใต้ความบาปผ่านการเข้ามาถึงของอาณาจักรของพระองค์ในตัวบุคคลและพระราชกิจของพระเยซูคริสต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวประเสริฐคือข่าวสารที่เราได้รับการช่วยให้รอดจากบาปของเราโดยพระคุณที่แท้จริง ได้รับพระคุณโดยไม่คิดมูลค่าผ่านทางความเชื่อในพระราชกิจที่เสร็จสิ้นแล้วของพระคริสต์ไม่ใช่ด้วยความพยายามและการทำงานของเรา เราเชื่อว่าข่าวประเสริฐของพระเยซูเจ้าเป็นความหวังที่แท้จริงเพียงหนึ่งเดียวสำหรับโลกเพราะเป็นอำนาจของพระเจ้าที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างที่ข่าวประเสริฐได้สัมผัส – หัวใจ อัตลักษณ์ ความสัมพันธ์ ชุมชน สังคมประเทศชาติ เราเชื่อว่าข่าวสารแห่งข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์มีไว้สำหรับทุกคน ด้วยเหตุนี้ ข่าวประเสริฐจึงเป็นศูนย์กลางเพราะไม่ใช่แค่ความเชื่อด้านเดียว แต่เป็นพลังที่ส่งผลต่อทุกด้านของชีวิต

หนึ่งครอบครัว

เราเป็นคริสตจักรไทยสองภาษา ในการแสวงหาเอกภาพที่ประเสริฐของพระเยซูคริสต์เรียกเรา เราเน้นการยินดีต้อนรับสำหรับทุกคนจากทุกภูมิหลังและทุกเชื้อชาติ – สำหรับผู้ที่ประเทศไทยและจากประเทศอื่น ๆ เรายินดีต้อนรับทุกท่านที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนไทยสองภาษา การปฏิสัมพันธ์ในกรุงเทพฯมักจะข้ามวัฒนธรรมและเราพยายามที่จะดำเนินความเป็นหนึ่งเดียวท่ามกลางความหลากหลายในขณะที่เราสะท้อนให้เห็นถึงการต้อนรับและการให้การต้อนรับด้วยความยินดีที่พระเจ้าประทานให้เราผ่านข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์

ออกสู่สังคม

เราเป็นคริสตจักรที่มีหน้าที่รับใช้ เราเชื่อว่าคริสตจักรได้รับการทรงเรียกให้ช่วยเสริมสร้างสมาชิกของคริสตจักรในการดำเนินชีวิตตามความเชื่อของพวกเขาในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าในทุกแง่มุมของชีวิตทั้งด้านส่วนรวมและส่วนตัว อ้างอิงจากพระธรรมเยเรมีย์ 29: 7 เราต้องการที่จะรักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านของเราโดยแสวงหาความเจริญรุ่งเรืองของสังคมของเรา เพื่อแผ่ขยายพระคุณของพระเจ้าไปยังเพื่อนบ้านของเราโดยการร่วมมือกับผู้อื่นเพื่อสร้างสังคมให้เป็นที่สถานที่ที่น่าอยู่สำหรับทุกคน